แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2561-2565

40-70แบบ ผ 02 อุตสาหกรรม

71-79 แบบ ผ 02 บัญชีคุรุภัณฑ์ (61-65)

อุตสาหกรรมและการโยธาประชาคมใหม่

80-102 ผ. 02 (61-65)

แผนงานเคหะและชุมชน 103 ผ 02 (61-65)

การพาณิชย์ 104 ผ. 02 (61-65) แผนงานการเกษตร

105 ผ 02 (61-65) แหล่งท่องเที่ยว

106 ผ 02 (61-65) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

107-113 แบบ ผ 02 เคหะชุมชน กองการศึกษา

114-117 ผ. 02 (61-65) แผนงานการศึกษา

118-119 ผ. 02 (61-65) แผนงานการศาสนา

120 ผ. 02 (61-65) แผนงานสาธารณสุข

121-122 ผ. 02 (61-65) แผนงานการรักษาฯ

123 ผ. 02 (61-65) แผนงานสงคมสงเคราะห์

124-125 ผ. 02 (61-65) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

126-127 ผ. 02 (61-65) แผนงานงบกลาง

128-131 ผ 02 (61-65) แผนงานบริหารฯ

132-138 แบบ ผ. 03 แผน 5 ปี (61-65) แก้ไขล่าสุด

แบบ ผ 03 บัญชีคุรุภัณฑ์ (61-65)

แบบ ผ. 02 แผน 5 ปี (61-65)

แบบ ผ.01แผน 5 ปี (61-65)

แบบ ผ.01หน้า1

แบบ ผ.01หน้า2

ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๓

ส่วนที่ ๔

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*