ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์

                         องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์     เดิมเป็นสภาตำบลดงสวรรค์ ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  ตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  ซึ่งมีผลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐

 

ลักษณะที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๙  บ้านสระแก้ว  ตำบลดงสวรรค์  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู มีระยะทางห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๕  กิโลเมตร มีระยะห่างจากอำเภอนากลาง  เป็นระยะทาง   ๓๑  กิโลเมตร  และมีพื้นที่  ๙๐.๐๙ ตารางกิโลเมตร หรือ  ๕๖,๓๐๖.๒๕ ไร่

 

อาณาเขตของตำบลดงสวรรค์

ทิศเหนือ               ติดกับตำบลนาดีและตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา   จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันออก       ติดกับตำบลเก่ากลอย  อำเภอนากลาง  จังหวัด  หนองบัวลำภู

ทิศใต้                   ติดกับตำบลกุดดินจี่และตำบลกุดแห่  อำเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันตก         ติดกับตำบลวังปลาป้อม  อำเภอนาวัง  จังหวัด  หนองบัวลำภู

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                          ตำบลดงสวรรค์มีสภาพทางกายภาพเป็นเนินเขามีเนื้อที่ ๒๕,๑๗๘ ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร ๑๓,๔๑๕ ไร่  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนและป่าต้นน้ำลำธาร  คุณภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินดำร่วนซุย  และดินร่วนผสมทราย คุณภาพดินไม่ดีนัก  การเพาะปลูกพืชทางการเกษตร คือ อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น

 

ลักษณะภูมิอากาศ

                           ตำบลดงสวรรค์ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาอากาศเย็นจัดในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม ในฤดูร้อนจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้อากาศร้อนจัดในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

 

การแบ่งเขตการปกครอง

      ตำบลดงสวรรค์มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตตำบลจำนวน  ๙ หมู่บ้าน ดังนี้

  ๑. บ้านดงสวรรค์  ประชากร       ๕๙๙   คน

  ๒. บ้านพนาวัลย์  ประชากร    ๑,๐๕๘   คน

  ๓. บ้านสันติสุข   ประชากร      ๗๕๕   คน

  ๔. บ้านเกษมณี  ประชากร     ๑,๐๖๐     คน

  ๕. บ้านโนนธาตุพัฒนา   ประชากร       ๖๘๐     คน

  ๖. บ้านห้วยหาน  ประชากร      ๕๔๔     คน

  ๗. บ้านบนศรีวิไล   ประชากร     ๑,๐๑๑     คน

  ๘. บ้านโนนวิไล  ประชากร      ๔๙๘     คน

  ๙. บ้านสระแก้ว  ประชากร      ๕๕๗    คน

 

เศรษฐกิจรายได้

                             ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลดงสวรรค์ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม โดยทำนา ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นที่มาของรายได้ของครัวเรือน และมีประชากรส่วนหนึ่งในวัยแรงงานเดินทางออกไปทำงานรับจ้างทั่วไปในเขตเมือง รายได้ต่อครัวเรือนของราษฎรภายในเขตตำบลดงสวรรค์ ไม่ต่ำกว่าครัวเรือนละ ๒๓,๐๐๐ บาท
(ข้อมูลจากการสำรวจ จปฐ.)

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

  – ปั๊มน้ำมัน  จำนวน   ๓   แห่ง

  – ร้านค้า  จำนวน  ๖๑   แห่ง

       กลุ่มอาชีพ

  – กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสาน

  – กลุ่มเย็บผ้า

  – กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า

  – กลุ่มปลูกไม้ผล

  – กลุ่มทอผ้า

  – กลุ่มทอเสื่อกก