วิสัยทัศน์ พันธกิจ

รูปภาพ1

 

วิสัยทัศน์

  เป็นตำบลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีการศึกษาก้าวหน้า พัฒนาวัฒนธรรมประเพณี
มุ่งสู่เกษตรท่องเที่ยวที่ดีและปลอดภัย

 

พันธกิจ

  ๑.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีวัฒนธรรมมุ่งสู่สังคมที่มีคุณภาพ

  ๒.  สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

  ๓.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ

  ๔.  พัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  ๕.  พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการเมืองที่ดี

  ๖.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น