ฝ่ายบริหาร

นายทองอินทร์ ปางชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์
นายสายทอง มูลตรีศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์
นางสมใจ ชาอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์
นายพิชิต มาฤทธิ์
เลขานุการนายก