ฝ่ายบริหาร

นายทองอินทร์ ปางชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ 0997381269
นายสายทอง มูลตรีศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ 0821081549
นางสมใจ ชาอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ 0886509035
นายพิชิต มาฤทธิ์
เลขานุการนายก
เบอร์โทรศัพท์ 0807863670