ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายบัวกัน ภิรมย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์
นายสถิตย์ จันทะชา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์
นายสำรวย กาล้อม
สมาชิกสภาฯ
นายทองสุข นาคำ
สมาชิกสภาฯ
นายจันทร์ศรี ไทยสอน
สมาชิกสภาฯ
นายลอน แดงนา
สมาชิกสภาฯ
นายสังวาลย์ พานโน
สมาชิกสภาฯ
นายประมิตร อุประถา
สมาชิกสภาฯ
นายสุวิทย์ ภูศรีโสม
สมาชิกสภาฯ
นายกัณหา นามโส
สมาชิกสภาฯ
นายคำแผลง เคนชา
สมาชิกสภาฯ
นายจรัส สมรักษ์
สมาชิกสภาฯ
นางบุญเพ็ญ ใจงาม
สมาชิกสภาฯ
นายบุญฝาก อัคธรรม
สมาชิกสภาฯ
นายสยาม พนาพัฒน์
สมาชิกสภาฯ
นายสมชาย ผกาผล
สมาชิกสภาฯ
นางเบ็ญจา ขันลิวุฒิ
สมาชิกสภาฯ