กองคลัง

นางฐาวินี ไพรศรี
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและการบัญชี
นายสุริยา พันธ์อุ่น
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวปุณยวัลคุ์ มานะศิลป์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
น.ส.อ่อนจันทร์ ขวาชาลี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
นางสะไบทอง เคนวัน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.อาริยา อาจหาญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.อัญชลี ฐานะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
นางสุภาภรณ์ ปัญจมาตย์
คนงานทั่วไป