กองช่าง

นายสุเนตร นามโคตศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอรรถพล ปัญจมาตย์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายทองพูล บุญอาจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอุทัย ใจทน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจริยา เข็มวง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอดุลย์ ฐานะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเทพนิมิต โม้สี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายทศพล ปางชาติ
พนักงานประปา
นายจักรพล วิประชา
คนงาน
น.ส.อภิญญา ด้วงคำจันทร์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ