กองช่าง

นายอรรถพล ปัญจมาตย์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายทองพูล บุญอาจ
นายช่างโยธาชำนาญการ
นายอุทัย ใจทน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจริยา เข็มวง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอดุลย์ ฐานะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเทพนิมิต โม้สี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายทศพล ปางชาติ
พนักงานประปา
นายจักรพล วิประชา
คนงาน
น.ส.อภิญญา ด้วงคำจันทร์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ