กองการศึกษา

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายพงษ์ศักดิ์ ดวงมาลา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปารียา ศรีไวย์
ครู
นางสาววิภาดา ซื่อตรง
ครู
นางสาวมะลิวรรณ กองไชยสงค์
ครู
นางสาวขันแก้ว ศรีสุริยมาตย์
ครู
นางพรภัยลิน ฝายกลาง
ครู
นางนริดา อะมินรัมย์
ครู
นางกาญจนา ขันตรี
ครู
นางสาวงามใจ ไทยสอน
ครู
นางสาวสุธาสินี วิชาสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุไรวรรณ แสนศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประวีณา พันคิด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววชิรญาณ์ ปางชาติ
คนงาน
นายสมบูรณ์ ปางชาติ
คนงาน
นางสาวปิยะมาศ กุลาศรี
คนงาน