กองการศึกษา

นางสุภาลักษณ์ ทยาธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนุพันธ์ ชัยคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายพงษ์ศักดิ์ ดวงมาลา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปารียา ศรีไวย์
ครู
นางสาววิภาดา ซื่อตรง
ครู
นางสาวมะลิวรรณ กองไชยสงค์
ครู
นางสาวขันแก้ว ศรีสุริยมาตย์
ครู
นางพรภัยลิน ฝายกลาง
ครู
นางนริดา อะมินรัมย์
ครู
นางกาญจนา ขันตรี
ครู
นางสาวงามใจ ไทยสอน
ครู
นางสาวสุธาสินี วิชาสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุไรวรรณ แสนศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประวีณา พันคิด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก