กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์

 

หล_กเกณฑ_และเง__อนไขในการให_ออกจากราชการ พ.ศ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สภาตำบล
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง2