สำนักงานปลัด

นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์มา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์
นายสุรัตน์ ทยาธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์เตมีย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสมพงษ์ บุตรวงษ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายธนากร เหล่ามูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทองใบ พรมศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายธรรมวิทย์ โม้สี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายกิมชุน สาริศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสถิตย์ ฝายกลาง
พนักงานประจำรถขยะ
นายอู๊ด ศรีธรรมจักร
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายกัมพล สกุลจร
พนักงานประจำรถขยะ
นายพิสุทธิ์ ทัศศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายวัชรินทร์ แก้วหาไวย์
พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ
นายวิรัตน์ มุกอาษา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายชำนาญ บุตรจำนงค์
พนักงานประจำรถขยะ
นายยุวัย ชัยมงคล
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายเดช ไตรยสุทธิ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายสุรชัย วงษา
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายพัฒนพงษ์ ไตรสุทธิ์
พนักงานประจำรถขยะ
นางดวงใจ ชัยมงคล
คนงาน
นางสาวประพันธ์ บุญลอด
ภารโรง
นางวิพัฒน์ เฉลิมสะคุ
คนงานทั่วไป
นางประภาพร พลเมือง
คนงาน