สำนักงานปลัด

นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์มา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์
นายสุรัตน์ ทยาธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนันทิยา อ่อนหล้า
นักจัดการงานทั่วไป
นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์เตมีย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสมพงษ์ บุตรวงษ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศิริมาศ แสงขุรัง
นักทรัพยากรบุคคปฏิบัติการ
นางสาวสุพินดา บุตรโยจันโท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนากร เหล่ามูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทองใบ พรมศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายธรรมวิทย์ โม้สี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายกิมซุน สาริศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสถิตย์ ฝายกลาง
พนักงานประจำรถขยะ
นายอู๊ด ศรีธรรมจักร
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายกัมพล สกุลจร
พนักงานประจำรถขยะ
นายพิสุทธิ์ ทัศศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายวัชรินทร์ แก้วหาไวย์
พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ
นายวิรัตน์ มุกอาษา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายชำนาญ บุตรจำนงค์
พนักงานประจำรถขยะ
นายยุวัย ชัยมงคล
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายเดช ไตรยสุทธิ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายสุรชัย วงษา
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายพัฒนพงษ์ ไตรสุทธิ์
พนักงานประจำรถขยะ
นางดวงใจ ชัยมงคล
คนงาน
นายประหยัด พลเมือง
ภารโรง
นางวิพัฒน์ เฉลิมสะคุ
คนงานทั่วไป